Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Veteráni v polopřevodu a depozitu

Informace o nové legislativě týkající se polopřevodu a depozitu v roce 2015.

 Konec vozidel v polopřevodu a v depozitu

(pol)

Podle novely č. 239/2013 Sb. zákona č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích všechna vozidla, která jsou v tzv. polopřevodu a jejich převod na nového vlastníka nebude dokončen do 30. 6. 2015, úředně zaniknou. Budou trvale odhlášena z provozu. Viz přechodná ustanovení zákona č. 239/2013 Sb., článek II, odst. 4, písmeno b). Tento zákon se vztahuje zpětně také na vozidla, která mají značky uloženy v depozitu nebo jsou dlouhodobě v polopřevodu dle dříve platných zákonů.

Pokud majitel vozidla se značkami v depozitu neoznámí do 31. 12. 2015 umístění tohoto vozidla a účel využití, podle přechodného ustanovení zákona č. 239/2013 Sb., článek II, odst. 4, písmeno a) tato vozidla zaniknou – budou trvale vyřazena z evidence a jejich majitel přijde o bílé SPZky. Neuvádíme žádné další komentáře a možné spekulace, jak toto opatření obejít – zákon je jednoznačný.

 

Viz novela silničního zákona č. 239/2013 Sb., strana 2288, článek II – Přechodná ustanovení, bod 4, písmeno a) ze dne 1. 7. 2013, která upravuje a mění platnost dosavadního zákona č. 56/2001 Sb.:

2.   Do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona může vlastník silničního vozidla podat žádost o svůj zápis do registru silničních vozidel pro vozidlo, u kterého není zapsán jako vlastník. K žádosti přiloží doklady podle § 8 odst. 4 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb. ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a platné osvědčení o technické způsobilosti vydané stanicí měření emisí a stanicí technické kontroly. Po podání žádosti postupuje obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 10 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

3. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona dočasně vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo vyřazené z provozu.

4. Silniční vozidlo, které je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona trvale vyřazené z registru silničních vozidel, se považuje za silniční vozidlo zaniklé. Silniční vozidlo se dále považuje za zaniklé, pokud ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona

a) je dočasně vyřazené z registru silničních vozidel po dobu přesahující 18 měsíců a vlastník tohoto vozidla do 1 roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona neučiní oznámení podle § 12 odst. 4 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo

b) není u tohoto vozidla zapsán v registru silničních vozidel jeho vlastník a do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona není podána žádost o zápis vlastníka silničního vozidla do registru.

5. Obecní úřad obce s rozšířenou působností zapíše zánik silničního vozidla podle bodu 4 do registru silničních vozidel.

6. Pokud zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona a silniční vozidlo nebylo trvale vyřazeno z registru silničních vozidel, započítává se do lhůty podle § 13a odst. 1 písm. b) zákona č. 56/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, i doba zániku pojištění odpovědnosti z provozu vozidla přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Zákon dále uvádí:

Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného silničního vozidla povinen bez zbytečného odkladu po uplynutí této lhůty oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční vozidlo umístěno a účel jeho využití.

 

Pokud si chcete celý zákon přečíst, viz. Sbírka zákonů č. 239/2013

http://osha.europa.eu/fop/czech-republic/cs/legislation/files/239_2013.pdf

Zdroj: Old Fiat ClubVložil: fa. Old Fiat Club Frýdek Místek

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím