Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Úprava motocyklů pro soutěže 1.část ČZ 125 a ČZ 175

Mnozí motoristé se domnívají, že k zajištění úspěchu je nutno absolvovat motocyklovou soutěž pouze na speciálním stroji nebo se sériovým strojem, na kterém je nutno uskutečnit takové úpravy, které jsou svým rozsahem, časovými a finančními požadavky

Rozsah potřebných úprav sériového motocyklu je dán jeho základními vlastnostmi, druhem a náročností soutěže.

Řada zkušeností, poznatků a dosažených výsledků dokazuje, že motocykly ČZ 125 typ 453 a ČZ 175 typ 450 mají vlastnosti, které jsou jedním z předpokladů k dosažení úspěchů. Jmenovitě je to již u sériových strojů vysoký výkon motoru, vhodný průběh krouticího se momentu, funkční spolehlivost všech dílů, nízká poruchovost, vysoká životnost a výborné jízdní vlastnosti na silnici i v terénu.

Podle druhu a náročnosti jsou soutěže rozděleny do několika skupin. V té nejméně náročné - v soutěžích náborových a místních, postačí jezdci k úspěšnému absolvování ve většině případů jeho vlastní příprava a dobře zajetý a řádně ošetřovaný sériový motocykl, jehož výkon i vlastnosti jsou pro tento účel postačující. Pro usnadnění oprav, rychlé odstranění případných poruch během soutěže (výměna prasklého lanovodu, píchlé duše a napnutí řetězu, což jsou poruchy, které se nejčastěji vyskytují) a zvýšení spolehlivosti zapalování postačí k úspěšnému absolvování základních soutěží pouze některé úpravy popsané v části, zabývající se podvozkem motocyklu, bez úprav samotného motoru.

Těžší motocyklové soutěže kladou na jezdce i stroj zvýšené požadavky, které sériový stroj úspěšně zvládne pouze částečně a vyžaduje proto určité úpravy. Motocykly ČZ 125 a 175 typ 453 a 450 jsou pro použití k soutěžím značně výhodné, protože potřebné úpravy jsou malého rozsahu s malými časovými a finančními požadavky.

Protože většina jezdců se řadí i mezi zručné mechaniky, mohou si podle následujícího popisu upravit vlastními silami sériový motocykl ČZ 125 typ 453 nebo ČZ 175 typ 450, který podle pečlivosti jednotlivých úprav splní požadavky i těch nejnáročnějších motocyklových soutěží.

Podvozky motocyklů ČZ 125 a ČZ 175 jsou shodné. Proto se popisované úpravy chassis vztahují na oba typy. Úpravy motorů jsou pro jejich obdobnost popisovány společně. Rozlišení úprav pro jednotlivé kubatury je uvedeno na obrázcích.

 

ÚPRAVY MOTORU

Válec

K úpravám použijeme pouze válce bez rýh, zadření či jakéhokoli poškození vnitřní plochy. Nejpracnější úpravou, jak samotného válce, tak dílů ostatních, je změna rozvodů a úprava kanálů. Na obr. č. 1 a 2 je vyobrazen rozvinutý vnitřní plášť válce s vyznačením tvarů a rozměrů průřezu sacího, přepouštěcích a výfukového kanálu, vyúsťujících do válce. Všechny práce spojené s úpravou kanálů děláme korunkovými dříkovými frézkami a brusnými kotoučky, připevněnými v upínacím zařízení ohebného hřídele. Hřídel se pohání bruskou nebo vrtačkou. Při úpravě použijeme nejdříve frézek nejhrubších, které postupně při dokončování úprav nahrazujeme frézkami s jemnějšími břity. Posléze použijeme brusných kotoučků a nakonec kanály vyhladíme a vyleštíme páskem smirkového plátna, jehož jeden konec je vsunut do zářezu dříku, upevněného ve sklíčidle ohebného hřídele; zbývající část pásku je navinuta na dřík, a to v protisměru otáčení hřídele. Při všech úpravách kanálu dbáme nejen na dosažení jejich udaných rozměrů, vyústění a hladkého povrchu stěn, ale hlavně plynulých přechodů průřezů kanálů tak, aby v žádném místě kanálu nenastalo jeho náhlé rozšíření či zúžení nebo násilný ohyb; to by způsobovalo víření proudící směsi a větší ztráty výkonu motoru.

Podle udaných rozměrů zvětšíme především sací a výfukový kanál. Při úpravě výfukového kanálu musíme dát pozor, abychom příliš nezeslabili stěnu jeho hořejší vnitřní části v místech mezi žebry válce. Upravíme a zkontrolujeme výšky přepouštěcích kanálů, kterým věnujeme obzvláštní péči; zejména jejich vyústění do válce. Dbáme především na to, aby jejich svislé přední hrany byly pokud možno ostré vůči vyústění výfukového kanálu a aby za touto ostrou hranou byla vytvořena jakási "kapsička", která by svou zaoblenou stěnou usměrňovala proud přepouštěné směsi na zadní stěnu válce. Vhodným poměrem poloměrů samotných příčných řezů přepouštěcích kanálů rovněž dosáhneme správného směru přepouštěné směsi s hlavním zřetelem na dosažení minimálního množství čerstvé směsi, uniklé bez pracovního využití do výfuku. V tomto směru je dále velmi důležitá symetrie obou přepouštěcích kanálů. Účinnost jednotlivých zákroků můžeme posoudit z "omytých" ploch na dně pístu. Je proto nejsprávnější sledovat změnu ploch pokaždé úpravě. Proto musí být dno pístu před každou zkouškou čisté - bez usazeného karbonu. Po úpravě přepouštěcích kanálů a řádném vymytí součástí necháme motor běžet 1/2 až 1 hodinu při částečném zatížení s použitým výfukovým systémem. Podle bohatosti směsi a poměru oleje k benzínu, podle "opsaných" tvarů ploch na dně pístu, tj. podle usazeného karbonu pak dále upravujeme tvar přepouštěcích kanálů (většinou podle úsudku a zkušeností změnou poloměru příčných řezů kanálu). Hlavní snahou je odstranění omytých jazýčků, směřujících od přepouštěcího kanálu rovnou k výfuku, a dosažení symetrické omyté plochy zadní části dna pístu. Správná symetrie se většinou projeví ostrým krátkým jazýčkem, vyhnutým směrem dopředu uprostřed dna pístu v jeho zadní části na rozhraní omyté a suché plochy, kde se oba proudy přeplachu stýkají. Současně sledujeme omyté vnitřní plochy hlavy válce (musí být rovněž čistá). Při správném tvaru přeplachu, odpovídajících optimálnímu vypláchnutí je rovněž symetricky omytá její zadní polovina.

Současně s těmito úpravami zkontrolujeme slícování obrysů okének pístu a válce, tvořících začáteční průřez přepouštěcích kanálů v klikové skříni. Slícování zkontrolujeme při poloze pístu v dolní úvrati. Případné nesrovnalosti pečlivě odstraníme. Jde vlastně o tři průřezy: Okénko pístu, okénko válce a vstupní průřez přepouštěcího kanálu ve skříni. Oba prvé průřezy musí být shodné a bočně přecházet plynule do přepouštěcích kanálů.

Průřezy přepouštěcích kanálů v dělící rovině válce a skříně slícujeme nejsnáze šablonou z tužšího paoíru nebo slabého zinkového plechu, kterou vystřihneme podle obrysů větších průřezů. Šablona má 4 otvory s roztečemy stahovacích svorníků, podle kterých se rovněž ustavuje. Podle šablony zkontrolujeme, případně upravíme také těsnění mezi válcem a skříní tak, aby nepřečnívalo do přepouštěcího kanálu.

Všechny vzniklé ostré hrany srazíme a před montáží válce pečlivě omyjeme, abychom odstranili všechny zbytky třísek a smirku. Zbylé nečistoty mohou nepříjemně rozrýt hladký povrch válce a pístu, v některých případech poškodit i klikové (ojniční) ložisko. Před samotnou montáží pístu a válce potřeme jejich styčné plochy motorovým olejem.

Obr. 1. Rozvinutý vnitřní plášť válce ČZ 125

Obr. 2. Rozvinutý vnitřní plášť válce ČZ 175

 

MOTOROVÁ SKŘÍŇ

Motorovou skříň upravujeme takto: Slícujeme průřezy přepouštěcích kanálů v dělící rovině válce a skříně nejlépe šablonou, jak již bylo uvedeno v předešlé stati. Střední část kanálu pečlivě napojíme na takto upravený průřez na straně jedné a průřez, slícovaný s okénky válce na straně druhé. Celý kanál pak pečlivě vyhladíme a vyleštíme. Druhou důležitou

Obr. 3. Sací hrdlo ČZ 125

 

prací je zvětšení průřezu sacího kanálu. Protože použijeme většího karburátoru - o průměru difusérů 28 mm pro ČZ 175 a 24 mm pro ČZ 125, zhotovíme, nebo necháme zhotovit nejdříve sací hrdlo (obrázek č. 3 a 4). Použitý materiál: Měkká ocel. Hrdlo je vysoustruženo buď z jednoho kusu s dodatečným opracováním příruby, nebo je

 

Obr. 4. Sací hrdlo ČZ 175

příruba k osazené trubce uvedených rozměrů přivařena, nebo na tvrdo připájena. Při výrobě především dbáme na to, aby dosedací plocha příruby byla dokonale rovná a vnější průměr sedacího hrdla šel těsně nasunout do karburátoru, abychom zabránili nasávání "falešného" vzduchu. Zhotovené sací hrdlo připevníme na skříň a orýsujeme jeho vnitřní průměr

 

Obr. 5. Sací kanál ve skříni ČZ 125

Do skříně zasuneme válec s již upraveným sacím kanálem a jeho obrysy rovněž přeneseme obrýsováním na skříň. Obdržíme tak vstupní a výstupní průřez sacího kanálu v klikové skříni. Plynulým napojením a opracováním v celé jeho délce získáme konečný tvar sacího kanálu bez jakýchkoliv náhlých přechodů a schodů. Celý jeho povrch rovněž vyhladíme a vyleštíme. Úprava sacího kanálu je na obrázku č. 5, 6. Nutnost zhotovení sacího hrdla odpadá při používání přírubových karburátorů.

 

Obr. 6. Sací kanál ve skříni ČZ 175

PÍST

Použijeme bezvadný píst, pokud možno nový. Kromě již popsaného slícování přepouštěcích okének zalapujeme pístní kroužky jemnou lapovací pastou v drážkách pístu. Při lapování je výhodné sevřít pístní kroužek v pomocném kroužku o vnitřním průměru 52 a 58 mm, aby dosáhlo zalapování celé boční plochy. Dále je nutné vyjmout během lapování pojišťovací kolíčky, ale bez poškození pístních drážek. Jejich zpětné naražení musí být naprosto pevné. Po zalapování píst a kroužky pečlivě vymyjeme. Současně zkontrolujeme velikost mezery v zámku všech pístních kroužků po jejich zasunutí do válce. Přesahuje-li mezera 0,5 mm, kroužky vyměníme.

 

HLAVA VÁLCE

Jednou z dalších podmínek zvětšení výkonu obou motorů je zvýšení stupně komprese a úprava spalovacího prostoru k vytvoření antidetonační štěrbiny. Optimální hodnota je 9 pro ČZ 125 a 8,5 pro ČZ 175. Velikost stupně komprese kontrolujeme velikostí kompresního prostoru při poloze pístu v horní úvrati tak, že do kompresního prostoru naléváme motorový olej zředěný benzínem. Olej vléváme otvorem svíčky, až vystoupí hladina do poloviny délky závitu svíčky v hlavě. Kompresnímu stupni 9 odpovídá objem 15,4 ccm pro ČZ 125 a 22,8 ccm pro 8,5 u ČZ 175.

 

Obr. 7. Spalovací prostor ČZ 125

Optimální tvar spalovacího prostoru s antidetonační štěrbinou je na obrázku číslo 7 a 8. Při dodržení uvedených rozměrů dosáhneme rovněž předepsaných stupňů komprese. Úprava spočívá v osoustružení dosedací plochy a úpravě tvaru spalovacího prostoru sériové hlavy. Při soustružení je hlava uchycena na pomocném trnu se svíčkovým závitem. Při opracovávání vnitřního prostoru hlavy můžeme také upravit pro montáž dvou svíček.

 

Všech těchto pracných úprav budeme ušetřeni, objednáme-li speciální hlavu č. v. 461 - 13 - 016 pro ČZ 125 a č. v. 460 - 13 - 116 pro ČZ 175. Obě hlavy mají zvýšený kompresní stupeň na 9,0 a 8,5, spalovací prostor s antidetonační štěrbinou, dva svíčkové otvory a bohatší žebrování pro chlazení.

 

Obr. 8. Spalovací prostor ČZ 175

 

OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ MOTORU

Karburátor: Na sací hrdlo namontujeme karburátor Jikov 2924 TŘ pro ČZ 125 a Jikov 2928 TŘ pro ČZ 175 s centrálním odpružením šoupátka. Průměrné seřízení karburátorů:

 

Karburátor Jikov   2924 TŘ 2928 TŘ
Hlavní tryska: pro záběh 110 125
  po záběhu 105 120
Poloha jehly: pro záběh IV IV
(zářez shora) po záběhu II II
Šroubek pro      
chod naprázdno: pro záběh 1/4X 1/4X
(zpět od dorazu) po záběhu 1/2X 1/2X

Důrazně upozorňujeme na skutečnost, že udané hodnoty seřízení nemají všeobecnou platnost, ale že jsou pouze informativní. Na správné seřízení má vliv celá řada okolností a podmínek: požadavky motorů, rozsah úprav, druh palivové směsi, povětrnostní podmínky, způsob jízdy a další. Aby nedošlo nesprávným seřízením karburátoru k poškození válce a pístu zadřením, doporučujeme používat před ověřením bohatší směsi. O správném postupu seřízení karburátoru viz samostatnou stať.

Tlumič sání: Pro zvýšení volumetrické účinnosti byl u obou motocyklů, oporoti dřívějším typům, upraven tlumič sání. Změna spočívá v tom, že válcový čistič vzduchu nahradíme čističem kotoučovým, který má menší průchozí odpor. Tato změna se projevuje příznivě zvýšením výkonu ve vyšším otáčkovém režimu motoru

 

Obr. 9. Víčko tlumiče sání

i v soutěžní úpravě. Další zlepšení poměrů přinese úprava víčka tlumiče sání, spočívající ve vyvrtání čtyř otvorů průměru 26 mm, jak je patrné z obr. č. 9. Samotnou vložku čističe během provozu často propereme v benzínu a pak mírně navlhčíme motorovým olejem.

(Pokračování příště)

Zdroj: Svět motorů 24/1961Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím