Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Opravujeme moped Stadion Jawa S11 Stadion

Jak na opravy populárních mopedů Stadion nám poradili v časopise Svět motorů 10/1960.

Moped Stadion se vyrábí již více než dva roky. Za tu dobu značně rozmnožil řady našich motoristů a umožnil lacinou dopravu mladým i starým a zejména těm, kteří zatím nemají zkušenosti s motorovými vozidly. Rádi vyhovujeme přání těch mnohých, toužících po řádné údržbě svého mopedu Stadion, a uveřejňujeme montážní popis a návod k seřizování stroje a odstraňování poruch, jak jej zpracoval kolektiv výrobního závodu Motor-Stadion v Rakovníku. Redakce vychází z toho, že mezi vlastníky mopedů je mnoho nezkušených, jejichž znalosti stačí, na odstraňování menších závad, ale také mnoho praktiků, kteří jistě uvítají co nejpodrobnější popis postupů úplných oprav. S ohledem na množství „vyznavačů malých kubatur" považujeme za nutné uspokojit očekávání všech.

MONTAŽNI POPISY

V popisech různých montáží budeme přihlížet k obtížnosti opravy a seřadíme jednotlivé demontáže a montáže podle stupně obtížnosti. Nebudeme popisovat jednodušší montáže, které jsou uvedeny v příručce; vyskytne-li se však tak vážná porucha, že ji nelze odstranit při částečné demontáži některé podskupiny motoru, musíme motor vyjmout z rámu a úplně jej demontovat. Dříve než začneme cokoli montovat, musíme moped důkladné umýt. Části, znečištěné olejem a blátem, omyjeme petrolejem. Po oschnutí stroje přikročíme k montáži.

MOTOR

Demontáž magneta

Nejprve sejmeme pravé víko motorové skříně; není nutno demontovat pravou kliku se šlapkou.

1. Vyšroubujeme šrouby, upevňující víko.

2. Odpojíme přívod světla a vyšroubujeme koncovku svíčky.

3. Povolíme a sejmeme matici M8 X1 klikového hřídele, upevňující rotor.

4. Do závitu rotoru našroubujeme stahovák (obr. č. 1). Jednou rukou přidržíme rotor a druhou otáčíme šroubem stahováku tak dlouho, až rotor sklouzne s kužele klikového hřídele.

5. Na základní desce jsou upevněny veškeré díly magneta (přerušovač, kondenzátor a stírátko s mazací plstí vačky). Vyšroubujeme dva šrouby a desku (stator) sejmeme.

6. Po každém sejmutí nebo i jenom povolení statoru je nutné vždy seřídit správný předpal.

Demontáž primárního převodu

Demontáži předchází sejmutí levé kliky se šlapkou a levého víka motorové skříně.

1. Povolíme matici klínku M6 na klice, klínek vyrazíme a kliku sejmeme.

2. Správně zabroušeným šroubovákem vyšroubujeme všechny upevňovací šrouby levého víka motorové skříně po obvodě. Někdy bývá víko přilepeno a musíme je uvolnit opatrným poklepáním gumovou či dřevěnou paličkou. (Při zpětné montáži nesmíme zapomenout vložit pod víko těsnění, protože by nám vytékal olej.)

3. Na spojkový koš nasadíme stahovák (obr. 2) a stlačením uvolníme 4 pera pojistky spojky, které vytlačíme šroubovákem z drážek kolíčků.

4. Vyjmeme stahovák, vrchní přítlačnou lamelu spojky a pero.

5. Kola převodovky zajistíme proti otáčení a klíčem 14 sešroubujeme matici spojky a vyjmeme pojistnou podložku, která je pod ní.

6. Sejmeme vnitřní unášeč (svařovaný), vyjmeme 2 ferodové lamely, 1 lamelu ocelovou a lamelu s kolíky.

7. Vyjmeme vnější unášeč (koš spojky) a hladkou podložku. Dvěma šroubováky vytlačíme rozpěrku a podložku, uloženou pod ní.

8. Klíčem povolíme matici M 16X1,5, sejmeme pojisttnou podložku. Stahovákem sejmeme kolo primárního převodu (obr. č. 3). Při zpětné montáži dbáme na správné pořadí montovaných součástí a jejich uložení na totéž místo.

Demontáž válce motoru

Potřebujeme-li někdy demontovat převodovku a klikové ústrojí, musíme nejprve sejmout válec, karburátor a ozubené řetězové kolo.

1. Povolíme 4 matice M6 na hlavě válce motoru nástrčkovým klíčem 10. Matice a podložky vyjmeme a sejmeme hlavu válce.

2. Povolíme 2 matice M5 příruby karburátoru a karburátor sejmeme.

3. Sejmeme válec.

4. Povolíme šroub M5 pravého víka (nebo 2 šrouby víka litého) a víko sejmeme.

5. Klíčem 17 povolíme matici ozubeného řetězového kola, sejmeme pojistnou podložku a těsnicí kroužek 14 X 10 a stahovákem (obr. č. 4) stáhneme ozubené kolo.

6. Povolíme všechny šrouby levé strany motoru (pod košem spojky a primárního kola).

7. Stáhneme pojistný kroužek 24 X 12, zajišťující brzdovou páku.

8. Trnem a paličkou vyrazíme 2 pružné závěsy v otvorech pro upnutí rámu.

Takto demontovaný motor je připraven k demontáži převodovky a klikového ústrojí.

Demontáž převodovky a klikového ústrojí

Oddělení polovin motorové skříně, demontáž převodovky a klikového ústrojí jsou práce náročné a vyžadují speciálního nářadí. Nemáme-li dostatek zkušeností, raději svěříme tuto práci odborné opravně. V popise se budeme zabývat demontážním i montážním postupem s použitím nářadí. Oddělení polovin motorové skříně

1. S levé strany nasadíme oddělovač polovin skříně tak, aby jeho střední šroub se souose opíral o levý čep klikového hřídele. Celý oddělovač polovin skříně (obr. č. 5) upevníme šrouby do otvorů pro šrouby levého víka.

2. Překontrolujeme, zda oddělovač je řádně upevněn a ve správné poloze.

3. Otáčíme středním šroubem, opřeným o levý čep klikového hřídele, až se nám počnou jednotlivé poloviny skříně oddělovat. Současně kontrolujeme, zda je oddálení na všech místech skříně stejné, aby nedošlo k poškození jednotlivých polovin. V takovém případě je musíme opatrně vyrovnat poklepáním na nálitky skříně v tom místě, kde je mezera mezi polovinami skříně menší.

4. Jestliže oddělování postupuje stejnoměrně, dokončíme je, až levá polovina je úplně uvolněna a můžeme ji odejmout.

5. V pravé polovině zůstane klikový hřídel, převodovka s řadící vidličkou a příšlapový hřídel. Demontáž převodovky

1. S hřídele řadicí vidlice sejmeme pojistné pero (pojistku Seeger) a vysuneme řadicí vidličku

2. Vyjmeme příšlapový hřídel.

3. Vyjmeme předlohový hřídel.

4. Vysuneme hlavní hřídel a vyjmeme kolo druhého převodu.

5. Potřebujeme-li vyměnit kolo prvního převodu nebo ložisko, vyrazíme opatrně kolo směrem dovnitř převodovky.

Demontáž klikového ústrojí.

V pravé polovině skříně zůstane klikový hřídel, který zbytečně nevyjímáme, pouze je-li to nezbytné (poškozené ložisko, ložisko pravého čepu apod.).

Klikové ústrojí vyjmeme z pravé poloviny motorové skříně jemným poklepem dřevěnou nebo gumovou paličkou. Jinak je možno klikové ústrojí vylisovat.

Rozlisování jednotlivých dílů klikového ústrojí ponecháme vždy odborné dílně!

Montáž motoru.

Před montáží motoru všechny jeho součásti pečlivě omyjeme benzínem a vysušíme. Styčné plochy jednotlivých polovin a vík motorové skříně očistíme opatrným oškrabáním nebo lihem.

Veškeré díly důkladně prohlédneme a poškozené nebo opotřebované nahradíme novými. Vždy používáme originálních součástí, dodávaných výrobcem. Rovněž pečlivě prohlédneme obě poloviny motorové skříně, zdali není některá poškozena.

Jednotlivé součásti rozložíme na čistý papír na montážním stole a zahájíme montáž. Při montáži potřeme všechny pohybující se části, čepy, hřídele, kolečka atd., olejem.

1. Do drážek levé i pravé poloviny motorové skříně nasadíme pojistné kroužky ložisek.

2. Obě poloviny motorové skříně ohřejeme asi na 70-80° C.

3. Nasadíme všechna kuličková ložiska, až řádně dosednou na pojistné kroužky, případně je opatrně dorazíme trubkou o průměru ložiska.

4. Do levé poloviny (do ložiska 6003) narazíme kolo I. převodu (úplné).

5. Do pravé poloviny motorové skříně namontujeme řadicí vidličku s páčkou řazení.

6. Do pravé poloviny skříně usadíme příšlapový hřídel se startovacím kolem.

7. Nasadíme hřídel předlohy tak, aby zuby zapadly do sebe.

8. Nasadíme rozpěrku, pak opěrku, kolo II. převodu osazením dovnitř, za kolo II. převodu opět opěrku (podložku), hlavní hřídel a spojku řazení.

9. Překontrolujeme funkci řadicí vidličky. Zasouváme postupně oba převodové stupně. Přitom otáčíme hřídelem a kontrolujeme správnou funkci řazení a vzájemnou polohu kol, zda do sebe správně zapadají.

10. Styčnou plochu levé poloviny skříně lehce potřeme těsnicím tmelem a nasadíme ji. Lehce poklepáváme přes dřevěný špalík po celém obvodu levé poloviny, až obě dosednou správné na sebe. Přitom dbáme, aby obě poloviny byly neustále od sebe vzdáleny stejné daleko, abychom je během montáže nepoškodili.

(Pokračování.)

Svět motorů 10/1960Vložil: Redakce

Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím