Logo veteránweb

...místo pro všechny příznivce veteránů

Veteran web auto
Mapa okresů Přihlásit Registrovat


Mažeme správně - Mezinárodní třídění automobilových olejů

Článek o olejích a jejich vlastnostech a použití z časopisu Svět motorů 24/1959 přinášime i na veteranwebu.

Čteme-li zahraniční literaturu o motorových vozidlech, pak se při zmínce o mazacích olejích obvykle setkáme se zkratkou SAE, k níž je vždy připojeno číslo. Tak např. v instrukční knížce k automobilu západní produkce zjistíme, že výrobce doporučuje pro svůj vůz k mazání motorů v létě olej SAE 30, v zimě SAE 20W a pro převodovku SAE 90. Úkolem článku je seznámit čtenáře s významem těchto značek.

 

Mezi automobilisty, zvláště mezi těmi, kteří se o svůj vůz opravdu starají a snaží se mu dát to nejlepší, je značně rozšířena pověra, že olej, na jehož obalu je napsáno SAE, je bůh ví jak vynikající, a že nemohou udělat nic lepšího, než si takový opatřit. A v tom se zásadně mýlí, poněvadž značka SAE nemá ani sebemenší vztah ke kvalitě oleje. Co to tedy znamená?

V zahraničí se vyrábí těžko přehledné množství druhů motorových i převodových olejů. Každá firma jich má několik řad. Tyto oleje jsou horší i lepší kvality a mají přísně (a často zbytečně) tajené složení. Obsahují rozmanité přísady, mají různou odolnost vůči stárnutí i schopnost zabraňovat usazování látek, které v nich při provozu vznikly, atd. To všechno jsou vlastnosti velmi důležité. Avšak základním hlediskem, ke kterému je nutno přihlížet při volbě mezi různými druhy olejů, je viskozita.

Viskozita je požehnání i kletba minerálního oleje. Nesmí být ani příliš nízká, protože hlavně na ní závisí únosnost vrstvy oleje při tzv. hydrodynamickém mazání, ani příliš vysoká, protože by působila příliš velké odpory.

Viskozita minerálního oleje klesá s rostoucí teplotou. To je každému automobilistovi velmi dobře známé. Zahřátý olej má mnohem lepší tekutost než studený. Proto nebezpečí, že viskozita bude nadměrně vysoká, je hlavně při nízkých teplotách (při spouštění studeného motoru) a opačně, u horkého motoru je nebezpečí, že viskozita příliš klesne. U olejů, určených pro zimu, je proto zvláště důležité, jakou mají viskozitu při vyšších teplotách.

Oleje jaké viskozity nutno při určitých klimatických a provozních podmínkách použít, určuje výrobce vozu, který to musí mít dobře prozkoušeno. U nás je to jednoduché. Předepíše např. automobilový olej A a každý motorista jej dostane v celé republice (ne vždy - pozn. red.) Jinak je tomu v západních státech. V různých oblastech jsou zavedený výrobky různých olejářských firem a proto výrobce automobilu musí dát spotřebiteli určité vodítko pro výběr oleje.

Při rozvoji automobilismu v těchto státech se proto pociťovala potřeba motorové i převodové oleje nějak roztřídit a pomoci tak spotřebitelům a konec konců i odborníkům, aby se ve změti výrobků a jejich označení vůbec vyznali a mohli si vybrat olej, který má pro daný případ správnou viskozitu.

Ujalo se roztřídění, které zavedla americká společnost, zvaná Society of Automotive Engineers. SAE je zkratka této společnosti, číslice za zkratkou je viskozitní třída. Roztřídění bere v úvahu okolnosti, uvedené v předchozích odstavcích. Oleje, určené pro zimní období zařazuje podle viskozity při minus 17,8°C (0°F) a připisuje za číslici písmeno W (Winter) (u motorových olejů), oleje pro letní období podle viskozity při 98,9°C (210°F), Přitom přihlíží ke všeobecně uznávané zásadě, že každý motorový olej musí mít viskozitu nejméně 3,88 cSt (1,30°E) při 98,9°C, aby zaručoval dostatečné mazání. U převodových olejů se považuje obdobně za dolní mez hodnota 4,2 cSt (1,3°E) při téže teplotě. Motorové i převodové oleje, které tuto podmínku nesplní, jsou z klasifikace vyloučeny.

Klasifikace motorových i převodových olejů vznikla po roce 1930 a byla před několika lety přepracována, aby vyhovovala moderním požadavkům. V této přepracované podobě uvádíme obě tabulky. Poněvadž rozdělení olejů podle viskozity při 98,9°C je pro nás málo názorné, jelikož se u nás měří a uvádí viskozita při 100°C, doplnili jsme tabulky příslušnými sloupci, vypočítanými pro oleje u nás vyráběné.

 

MOTOROVĚ OLEJE
Viskozita při
Viskozitní            
třída -18°C (0°F) 98,9°C (210°F) 100°C
SAE            
SAE Min.° E Max.° E Min.° E Max.° E Min.° E Max.° E
5 W --- 115 1,3 --- 1,29 ---
10 W 172 344 1,3 --- 1,29 ---
20 W 344 1376 1,3 --- 1,29 ---
20     1,5 1,8 1,45 1,78
30     1,8 2,1 1,78 2,09
40     2,1 2,5 2,09 2,48
50     2,5 3,2 2,48 3,09

 

Kdybychom mohli uveřejnit na tomto místě i původní tabulku (tj. před přepracováním), viděli bychom, že z původní tabulky byly vypuštěny oba nejviskóznější druhy - SAE 60 a SAE 70. Je to v souvislosti s modernějšími názory na mazání motoru a z nich plynoucího odklonu od vysoce viskózních motorových olejů k olejům nižších tříd. Bylo totiž zjištěno, že s olejem SAE 50 se vystačí i za nejdrastičtějších podmínek v tropickém podnebí a viskoznější oleje, že jsou zbytečné. I pro naše podmínky jsou doporučovány oleje všeobecně méně viskozní než tomu bylo před léty.

Jsou i takové motorové oleje, které patří současně do dvou tříd SAE. Tak např. olej s viskozitou 1,5°E při 100°C a 1350°E při minus 18°C je možno zařadit do třídy SAE 20 i SAE 20 W. Takový olej se pak vyznačí SAE 20 - 20 W. Oleje tohoto druhu jsou ovšem obzvláště ceněny, poněvadž mají mnohem širší použití. Je jich možno použít v určitých případech v zimě i v létě.

Neuvádíme úmyslně některé úlevy z hodnot, uvedených v tabulce, které jsou podmíněny určitými předpoklady, poněvadž bychom zkomplikovali výklad systému třídění podle SAE.

U nás vyráběné a používané motorové oleje

Je možno zařadit do těchto tříd SAE:

 

Automobilový olej Z (min. 1,61°E při 100°C) . . . . . . . . . . SAE 20
Automobilový olej A (min. 1,83°E při 100°C) . . . . . . . . . . SAE 30
Automobilový olej AF (min. 2,14°E při 100°C) . . . . . . . . . . SAE 40
Automobilový olej BB (min. 2,32°E při 100°C) . . . . . . . . . . SAE 40
Automobilový olej D (min. 2,48°E při 100°C) . . . . . . . . . . SAE 50

 

 

Vidíme, že se u nás vyrábějí motorové oleje počínaje třídou SAE 20. Oleje ostatních tříd v našich podmínkách nepotřebujeme. Pokud výrobci vozů, dodaných ze zahraničí, předepisují v zimním období oleje SAE 5 W až 20 W, nahrazujeme je u nás automobilovým olejem Z. Ve třídě SAE 40 máme automobilové oleje AF a BB, první z nich při dolní hranici této třídy, druhý při její horní hranici této třídy. Kdy se kterého z nich používá, předepisuje se v mazacím plánu.

Toto roztřídění platí pro všechny převodové oleje, včetně olejů pro velké tlaky i olejů pro hypoidní převody. Neplatí však pro oleje pro hydraulické spojky a převodovky.

Tak jako u olejů motorových, i zde je možno najít oleje, které patří současně do dvou tříd, např. současně do třídy SAE 80 a SAE 90. Jsou to oleje se zvláště malou závislostí viskozity na teplotě (t. j. jejich viskozita se mění málo), což je samozřejmě jejich výhodou.

V zahraničí je zvykem, udávat u převodového oleje kromě třídy SAE ještě tzv. "channel-point". Je to teplota, pro niž výrobce oleje zaručuje, že olej bude ještě dostatečně rychle zatékat do zubů převodu a má proto obzvláštní význam při rozjíždění vozidla v zimě, po delším státní.

Naše automobilové oleje převodové by patřily do tříd podle tabulky vlevo dole.

Kdy se kterého z převodových olejů užívá, není předmětem tohoto článku. Všeobecně platí, že se pokud možno snažíme, vystačit s oleji, patřícími do tříd SAE 90, poněvadž při použití těchto olejů jsou menší mechanické ztráty v převodovce. Převodové oleje mají ovšem i jiné funkce než přímo mazací, například tlumí hluk převodu. To nás někdy nutí, používat viskoznějších olejů.

Je ovšem jasné, že při konkrétním použití musíme přihlédnout k údaji v mazacím návodu, neboť zvláště u převodových olejů nezáleží jen na viskozitě, ale i na druhu přísady. A přísady jsou různé u jednotlivých uvedených olejů, i když patří do stejné třídy SAE. Že se u nás vyrábějí jiné převodové oleje než tříd SAE 90 a 140, není jinak na závadu.. V našich klimatických podmínkách s nimi vystačíme.

 

PŘEVODOVÉ OLEJE
Viskozita při
Viskozitní            
třída -18°C (0°F) 98,9°C (210°F) 100°C
SAE Min.° E Max.° E Min.° E Max.° E Min.° E Max.° E
75 --- 430        
80 430 2867 1,32 --- 1,31 ---
90     2,25 3,47 2,21 3,35
140     3,47 5,7 3,35 5,5
250     5,7 --- 5,5 ---
             
SAE 90: Automobilový olej převodový CZ . . . . . . . . . (2,6-3,2°E při 100°C)
  Automobilový olej převodový EPZ . . . . . . . . . (2,0-3,0°E při 100°C)
  Automobilový olej převodový EPU . . . . . . . . . (min. 1,9°E při 100°C)
  Automobilový olej převodový EPH . . . . . . . . . (2,0-3,0°E při 100°C)
SAE 140: Automobilový olej převodový CZ . . . . . . . . . (4,0-4,5°E při 100°C)
  Automobilový olej převodový EPH . . . . . . . . . (4,0-5,0°E při 100°C)

 

Z toho jasně vyplývá, že mít olej, na jehož obalu je napsáno např. SAE 30, není žádné obzvláštní štěstí. Klasifikace SAE přihlíží jen a jen k viskozitě olejů.

K označení SAE nelze vyčíst ani z jakých surovin byl olej vyroben, ani jak byl vyroben, či jaké má přísady. Protože u nás se ve všech rafineriích minerálních olejů vyrábějí oleje podle státních norem a automobilový olej, vyrobený například ve Slovnaftu, je naprosto stejný jako tentýž olej z kolínské rafinerie, je označování motorových i převodových olejů podle tříd SAE pro naši vnitřní potřebu zbytečné. Musí je samozřejmě uvádět ve svém doporučení naše automobilky při exportu našich vozů do zahraničí a setkáváme se s nimi v návodech, které jsou dodávány k nám s vozidly cizí výroby, avšak není důvod, abychom tento systém u nás zaváděli všeobecně.

V. Špička

zdroj: Svět motorů 24/1959

 

Vloženo: 12.12.2013 Autor: Redakce Kategorie: Ze starého tisku
Pískování veteránů  Český Brod

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s využíváním vašeho souboru cookie.

Rozumím